Heart Core

Voorwaarden

Rechten, plichten en klachten

Algemene Voorwaarden Heart Core lichaamsgerichte psychotherapie

Artikel 1. Definities

 1.  De therapeut i.o. : Richard Zoet
 2.  De cliënt: de wederpartij van Richard Zoet
 3.  Therapie, incidentele adviezen, dan wel andere diensten die door de therapeut in samenspraak met de cliënt worden uitgevoerd.
 4.  Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd diensten voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut i.o. enerzijds en de cliënt anderzijds zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2.  Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3.  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut i.o. zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject, training en soortgelijken als losse diensten betreffen.
 2.  Een overeenkomst tussen de therapeut i.o. en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging.
 3.  Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut i.o. schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4.  Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2.  Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij e-mail te ontbinden indien:
  • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij e-mail  voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  • Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van individuele afspraken voor individuele personen of partners voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
 2.  Voor annulering van individuele consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
  • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
  • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
  • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut i.o. gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  • De therapeut i.o. is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

 1. De therapeut i.o. zal alle informatie betreffende de cliënt die hij verkrijgt bij de uitvoering van zijn diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut i.o. daartoe verplicht is of de therapeut i.o. toestemming heeft verkregen.
 2.  De therapeut i.o. zal een geheimhoudingsplicht (zoals beschreven in lid 1) opleggen aan zijn medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3.  De therapeut i.o. zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy.
 4. Cliënt is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle correcte gegevens. Hier is de therapeut i.o. niet verantwoordelijk voor.
 5. Door ondertekening of akkoord van de Algemene voorwaarden geeft u uw therapeut i.o. toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. De privacywet en de behandelovereenkomst worden ter ondertekening aan u voorgelegd.

Artikel 7. Tarieven

De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden altijd vermeld in de prijsafspraken voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor cliënten zal door de therapeut i.o. volgens afspraak door facturering in rekening worden gebracht.
 2.  Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen diensten bij aanvang van de dienstverlening.
 3.  Betaling vindt plaats na geleverde dienst(en), tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut te worden voldaan.
 4.  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut i.o. is gerechtigd zijn verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut i.o. zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut i.o. is sprake van een inspanningsverplichting.
 2.  De therapeut i.o.  geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut i.o.. De therapeut i.o. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De therapeut i.o. is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4.  De aansprakelijkheid van de therapeut i.o. voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
 5.  In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut i.o. beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
 6.  De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut i.o. aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de begeleiding die u is aangeboden. Dat is voor beide partijen niet prettig maar vooral niet voor u. Daarom heeft de SBLP de stappen op een rij gezet om uw klacht/onvrede zo goed mogelijk te behandelen.
Bespreek uw probleem eerst zelf met uw zorgverlener. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door ongelukkige communicatie en-of bejegening. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit.
Klachtrecht is geregeld via de Wkkgz; Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg.
Met de Wkkgz heeft de overheid gezorgd voor een toegankelijke klachtenregeling. De wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging SBLP.

Artikel 11. Code ethiek en gedrag

De Code Ethiek en Gedrag is een vertaling van de beroepsethische uitgangspunten in gedragsregels die als richtlijn dienen voor het beroepsmatig handelen van de SBLP-therapeut. Verder is het een informatiebron over wat van de SBLP-therapeut in het algemeen kan worden verwacht en verlangd, voor al degenen die te maken hebben met het professioneel handelen van de SBLP-therapeut.
 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de therapeut i.o. is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut i.o., die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Praktijk Heart Core is ingeschreven bij de KvK onder nummer 17265541.

Richard Zoet is professioneel opgeleid tot core energetisch therapeut. Hij heeft  zijn opleiding bij het Nederlands Instituut voor Core Energetica afgerond in juni 2023, maar vanwege zijn herstelperiode van de behandeling van farynxcarcinoom in het voorjaar van 2023 heeft hij één examen gemist. Het betreffende praktijkexamen duurt ongeveer 1 uur en vereist dat Richard als therapeut een sessie geeft aan een cliënt. Na de sessie volgt evaluatie en feedback door de examencommissie.

De eerstvolgende mogelijkheid om het examen af te leggen is in april 2024. Om deze reden is de omschrijving “therapeut i.o.” (in opleiding) opgenomen in de Behandelovereenkomst en Algemene Voorwaarden. Dit betekent dat er verplichte supervisiesessies plaatsvinden. Deze supervisiesessies zullen Richard helpen bij zijn verdere ontwikkeling en groei als therapeut totdat hij het examen succesvol heeft afgelegd en zijn opleiding officieel heeft voltooid.

Richard Zoet is als therapeut i.o. aangesloten bij beroepsvereniging SBLP. 

Herpt, Juni 2023